Monika Křemenová

Bakalářská práce

Aktivizace klientů v domovech seniorů a domovech se zvláštním režimem

Activization of clients in retirement homes and homes with special regime
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aktivizačními činnostmi v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Věnuje se rovněž vlivu těchto aktivit na život seniorů v tomto prostředí. Cílem práce je zdůraznit, jaký význam mají správně zvolené volnočasové aktivity, které jsou jedním z velmi důležitých aspektů kvality života klientů. V teoretické části poukazuji na problematiku stáří, a s tím související …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the activation activities in homes for the elderly and in homes with a special regime. It also deals with the impact of these activities on the lives of seniors in this setting. The aim of the thesis is to emphasize the importance of correctly chosen leisure activities, which are one of the most important aspects of the quality of clients’ life. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/thksl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urbánková
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě