Veronika Kupková

Bakalářská práce

Technické zhodnocení, opravy a rezervy na opravy majetku

Technical Enhancement, Repairs and Reserves for Assets Repairs
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popis rozdílů mezi technickým zhodnocením, opravami a rezervami na opravy. Práce se zabývá účetním a daňovým vymezením jednotlivých pojmů. V bakalářské práci je provedena analýza odpisů po provedeném technickém zhodnocení budovy. Je zde zachycen vliv těchto odpisů na daň z příjmů konkrétní firmy. Dále se práce zabývá tématem oprav majetku. Jsou zde porovnány rozdílné vlivy …více
Abstract:
The aim of thesis is to describe the differences between technical enhacement, repairs and reserves for repairs of assets. Work deals with accounting and tax definition of individual terms. In the thesis is an analysis of depreciation after a technical enhacement of the building. It records the effects of depreciation for income tax of a particular company. The thesis deals with property repairs of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Martin Kupka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava