Mgr. Petra Zavřelová

Bakalářská práce

Transformace regionu SO ORP po roce 1989 na příkladu SO ORP Kuřim se zaměřením na obyvatelstvo a sídla

The transformation of the region (locality) in 1989 for example SO ORP Kuřim focusing on population and settlements
Anotace:
Závěrečná práce zkoumá vývoj vybraných charakteristik v SO ORP Kuřim po roce 1989. Je rozdělena na dvě části, první se věnuje analýze dojížďky za prací a do škol, druhá je zaměřena na změny a trendy v bytové výstavbě. Dílčí výsledky jsou porovnávány s jinými administrativními jednotkami a na závěr je shrnuto, do jaké míry ke změnám došlo a zda byly stanovené hypotézy potvrzeny nebo vyvráceny. Kvantitativní …více
Abstract:
The final thesis examines the development of selected characteristics on the example of SO ORP Kuřim after 1989. The work is divided into two parts, the first is devoted to the analysis of commuting to work and schools, and the second focuses on the changes and trends in the residential construction. Partial results are compared with those of other administrative units and finály we outline the extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Kratěnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta