Theses 

Kompetence jako prediktory efektivního leadershipu – Bc. Soňa Dočekalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Bc. Soňa Dočekalová

Diplomová práce

Kompetence jako prediktory efektivního leadershipu

Competencies as Predictors of Leadership Effectiveness

Anotace: Cílem této práce bylo zjistit, zda jsou kompetence prediktory efektivního leadershipu. Dále bylo ověřováno, zda je transformační leadership mediátorem vztahu mezi kompetencemi a efektivním leadershipem. Kom-petence byly vybrány na základě teorie a analýzy pracovního pozice. Jednalo se o kompetence orientace na výsledky, práce s informacemi, sociální citlivost, vliv a integrita. Data byla získána v rámci projektu Muniss. Výzkumu se zúčastnilo 57 lídrů týmu a 364 členů týmů. Kompetence lídrů byly měřeny při výběrových řízeních realizovaných metodou assessment centra. Jako kritéria efektivního leadershipu byly použity vnímaná efektivita leadershipu, leadership emergence, leadership self-efficacy a výkon týmu. Vnímaná efektivita leadershipu, leadership emergence a transformační leadership byly měřeny pomocí dotazníku na základně hodnocení členů týmů jednotlivých leaderů po 6 měsících od výběrového řízení. Výkon týmu byl měřen umístěním týmu v soutěži. Našli jsme částečnou podporu pro předpoklad, že kompetence jsou pre-diktory efektivního leadershipu. Kompetence orientace na výsledky byla signifikantním prediktorem vní-mané efektivity leadershipu, leadership emergence a výkonu týmu. Ostatní kompetence se neukázaly jako signifikantní prediktory. Mediační vliv transformačního leadershipu na vztah mezi kompetencemi a kritérii efektivního leadershipu nebyl potvrzen.

Abstract: The aim of this study was to examine whether competencies predict leadership effectiveness. Furthermore it was examined whether transformational leadership is the mediator of the relationship between competencies and leadership effectiveness. Based on theory and job analyses the following competencies were chosen: achievement orientation, problem analysis and problem solving, social sensitivity, influence, and integrity. Data were collected during project Muniss. A total of 57 team leaders and 364 team members participated in this study. The competencies of leaders were measured within the assessment centers. Perceived leadership effectiveness, leadership emergence, leadership self-efficacy and team performance were measured as leadership effectiveness criteria. Perceived leadership effectiveness, leadership emergence together with transformational leadership were measured by questionnaire by aggregating the evaluations of leaders’ team members. Group performance was based on the placement of the team in the competition. We found partial support for our hypotheses. Competency achievement orientation was a significant predictor of perceived leadership effectiveness, leadership emergence and group performance. Other competencies were not significant predictors. Mediation effect of transformational leadership on the relationship between competencies and leadership effectiveness criteria was not confirmed.

Keywords: kompetence, orientace na výsledky, vnímaná efektivita leadershipu, leadership emergence, výkon týmu, transformační leadership, assessment centrum competencies, achievement orientation, perceived leadership effectiveness, group performance, transformational leadership, assessment center

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:34, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz