Otmar Masný

Diplomová práce

Matematický model vstřiku vody do horkého vzduchu s možností odloučení kondenzátu modelovaný prostřednictvím S-funkcí v Simulinku

Mathematical Model of Water Injection into the Hot Air with Condensate Separation Modeled by S-functions in Simulink
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řešením matematického modelu vstřiku vody do horkého vzduchu, ke kterému dochází v experimentální elektrárně v Ostravě- Vítkovicích, která je součástí projektu Flexibilního energetického systému. Vstřik vody je v elektrárně realizován ve vstřikovači. Vstřikováním vody do stlačeného horkého vzduchu se v elektrárně získává parovzduchová směs, která je klíčová pro pohon …více
Abstract:
This thesis addresses the mathematical model, the injection of water into the hot air that occurs in experimental power plant in Ostrava- Vítkovice, which is part of a flexible energy sytem. Water injection is carried out at the power plant in the injector. Injection of water into the hot compressed air in the power plant obtains power gas, which is crucial for driving compressor and turbine generator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Pieš
  • Oponent: Ladislav Vilimec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika