Patrycja Bochenek

Bakalářská práce

Posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv

Assessment of Alternative Methods to Estimation of Financial Assets Price Evolution
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv. Pro predikci vývoje byla použita metoda na základě historických dat, dále simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu a simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu s volatilitou vyjádřenou LU-fuzzy číslem. Z provedeného posouzení výsledků použitých metod vyplývá, že simulace Monte Carlo na …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is assessment of alternative methods to estimation of financial assets price evolution. For predicting the price evolution was used method based on historical data followed by Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion and Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion with volatility represented with LU-fuzzy number. From the assessment of the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Michal Holčapek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance