Bc. Severin Simko

Bachelor's thesis

Výkonnostní testování aplikačního rámce Apache Storm

Performance Testing of Apache Storm Framework
Abstract:
Rastúci objem sieťovej prevádzky a rast internetu si vyžaduje nové riešenia pre efeftívnu analýzu sietí, najmä pre účely bezpečnosti. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preveriť aplikáčný rámec pre real-time spracovanie dát Apache Storm a tiež distibuovaný systém zasielania správ Apache Kafka. Na základe implementovaných agregačných funkcií mohla byť otestovaná výkonnosť rámca Storm. Podľa výsledkov …more
Abstract:
Increasing network traffic volume and growth of the Internet requires new solutions for effective network analysis, particularly for purposes of security. The aim of this bachelor thesis was to examine the real-time data processing framework Apache Storm and also the distributed messaging system Apache Kafka. Through the implemented aggregate functions the performance of Storm has been tested. According …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Filip Nguyen
  • Reader: RNDr. Tomáš Jirsík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic