Michal Vaštyl

Diplomová práce

Odstranění chromu s oxidačním číslem VI z vodného prostředí pomocí směsi šišek v kontinuálním průtočném systému

Removal of Hexavalent Chromium from Aqueous Matrix by Mixture of Cones in Continuous Flow System
Anotace:
V teoretické části diplomové práce je popsána biosorpce v kontinuálním průtočném systému a její mechanismy na odstranění Cr(VI) s pomocí směsi šišek. Je zde vysvětlena základní problematika biosorpce, její využití, průběh probíhající chemická reakce. Dále se práce zabývá popisem kinetických modelů v dynamickém systémů za použití Thomasova modely, Yoon—Nelsonova modelu a BDST modelu. Práce je zaměřena …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis is described biosorption in a continuous flow system and its mechanisms to remove Cr (VI) with a mixture of cones. There, the basic issue biosorption, its use, process chemical reaction taking place. Furthermore, the work deals with the description of kinetic models in dynamic systems using models Thomas, Yoon-Nelson model and BDST model. The work is focused on using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava