Theses 

Metody získávání zaměstnanců na počátku 21. století – Markéta RUSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta RUSKOVÁ

Bakalářská práce

Metody získávání zaměstnanců na počátku 21. století

Methods of recruitment at the beginning of the 21st century

Anotace: Cílem bakalářské práce je analyzovat a určit nejvhodnější metody k získání zaměstnanců na manažerské, obchodní a absolventské úrovni. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na teoretickou část daného tématu. Čtenář se zde seznámí s teoretickými východisky řízení lidských zdrojů až po hlavní část této práce a to jsou metody získávání zaměstnanců. Zejména je tato práce zaostřena na moderní metody získávání zaměstnanců. Druhá část je zaměřena na průzkum výběru metod náboru u tří zvolených pozic. Byla zvolena dotazníková metoda. Dotazník se skládá z úvodní části, kde jsou respondenti osloveni a je jim přiblížen účel použitých informací. Dotazník se skládá z otevřených otázek, které jsou jednotlivě zpracovány. Toto zpracování také slouží k následné SWOT analýze, která popisuje nejčastěji využívané metody u již zmíněných pozic. Jejich silné, slabé stránky a jejich příležitosti a hrozby. Bakalářská práce je zpracována na základě odborné literatury (uvedeny ve zdrojích), dotazníkového šetření i vlastních zkušeností autora.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze and determine the best methods to get employees to management, business and graduate levels. The thesis is divided into theoretical and practical. The first part focuses on the theoretical part of the topic. The reader will learn about the theoretical bases of human resource management to the main part of the work and the methods of recruitment. In particular, this work focused on modern methods of recruitment. The second part is focused on exploration choice of recruitment methods at three specific positions. The questionnaire method was chosen. The questionnaire consists of the introduction, where respondents are contacted and they zoomed purpose of information used. The questionnaire consists of open questions which are individually processed. This treatment is also used for subsequent SWOT analysis, which describes the most commonly used methods for the aforementioned positions. Their strengths, weaknesses and opportunities and threats. Bachelor thesis is elaborated on the basis of literature (listed in resources), a questionnaire survey and our own experience of the author.

Klíčová slova: Online Recruitment, Sociální sítě ? Facebook, LinkedIn, rekrutace zaměstnanců, Moderní metody náboru ? Online recruitment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Chmura, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40214 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RUSKOVÁ, Markéta. Metody získávání zaměstnanců na počátku 21. století. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:39, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz