Bc. Kristýna Vosecká

Diplomová práce

Možnosti rozvíjení pracovních návyků jako jeden z přístupu resocializačního působení u osob odcházejících ze zařízení ústavní výchovy

The posibilities of developing work habits as one of the resocialization approaches for the people leaving facilities of Institutional Upbringing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem pracovních návyků u jedinců umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části je popsána problematika náhradní ústavní péče, zahrnující pojetí a zařízení ústavní výchovy. Dále je pozornost zaměřena na význam sociálních kompetencí, dovedností a návyků. Analyzuji neziskové organizace věnující se přípravě mladých dospělých na …více
Abstract:
This thesis deals with the development of the working habits of youth placed in school facilities for institutional and protective education. The theoretical part describes the issue of the alternative care in institutions, including the concept and institutional care. Further, main attention is focused to the importance of social competencies, skills and habits. Nonprofit organizations dedicated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vosecká, Kristýna. Možnosti rozvíjení pracovních návyků jako jeden z přístupu resocializačního působení u osob odcházejících ze zařízení ústavní výchovy. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická