Bc. Radomír Kokeš, Ph.D.

Diplomová práce

Teorie seriálové fikce: Model analýzy vyprávění a fikčních světů televizního seriálu

Theory of serial fiction
Anotace:
V předloženém návrhu původní teorie seriálové fikce představuji funkčně-analytickou koncepci, jejíž ambicí je navrhnout efektivní nástroje k výzkumu fikce a vyprávění v televizním seriálu (přičemž pod pojmem série shrnují význam pojmů série i seriál). Pod seriálovou fikci lze zahrnout řadu zásadně odlišných narativních organizací, které jsem postihnul v kategorizaci pěti typů televizního seriálu. Nestačí …více
Anotace:
– který volně vychází z východisek teorie fikčních světů (zejména Lubomíra Doležela a Umberta Eca), kognitivistické naratologie (především Davida Bordwella) a ruského formalismu – navrhuji ještě další třídy analýzy distribuovaných dat a úrovní světů, které divákovi i analytikovi umožňují rozčlenit a zpracovat celý systém televizního seriálu do strukturované podoby.
Abstract:
In submitted thesis, I present original theory of serial fiction within which I offer functionally-analytical conception that propose efficient tools for fiction and storytelling in television series (whereas the term series summarizes the meaning of both series and serial). The term of serial fiction includes a number of fundamentally diverse narrative organizations which I covered in categorization …více
Abstract:
h freely draws on theories of fictional Works (especially conceptions from Lubomír Doležel and Umberto Eco), cognitive narratology (especially David Bordwell’s model) and russian formalism – suggests another phases of analysis of distributed data and layers of world which allows the viewer to divide and cultivate the whole system of television series into structured fashion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury