Dominik Sypula

Bachelor's thesis

Strategická hra pro více hráčů v prostředí Internetu s klientem v HTML5

Multiplayer Strategic Game over Internet with Client in HTML5
Abstract:
V první části bakalařské práce je seznámení se s novou technologií v HTML5 pro vykreslování 2D a 3D grafiky, vybrání správneho enginu a následně implementace online 3D strategické hry pro více hráčů. Jako další část práce je vytvoření serverové části pro tohoto herního klienta v jazyce Java, která reprezentuje celou logiku hry, včetně jednoduché umělé inteligence.
Abstract:
In first part of the bachelor thesis is familiarization with new technology in the HTML5 for render 2D and 3D graphics, select one of the game engine and implement online 3D strategy multiplayer game. In a second part of work is create server for game client which implement main function of game including low artificial intelligence.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: David Ježek
  • Reader: Svatopluk Štolfa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika