Bc. Jana Hintenausová

Bachelor's thesis

Morfologie a taxonomie nymf středoevropských druhů mer se zvláštním zaměřením na rod Eryngiofaga (Hemiptera: Psylloidea)

Immature morphology and taxonomy of central European jumping plant-lice species with special emphasis on the genus Eryngiofaga (Hemiptera: Psylloidea)
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje morfologii a taxonomii vývojových stádií (larev neboli nymf) mer (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) ve střední Evropě a speciálně doposud nepopsaným larvám rodu Eryngiofaga Klimaszewski, 1968 z čeledi Triozidae. První část práce je rešeršního typu. Představuje základní informace o merách obecně, morfologii jejich larev, včetně přehledu struktur a znaků využívaných …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the morphology and taxonomy of immature stages (larvae or nymphs) of jumping plant-lice or psyllids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) in central Europe, particularly with hitherto undescribed larvae of the genus Eryngiofaga Klimaszewski, 1968 from the family Triozidae. The first part of the thesis is a review of basic information about psyllids in general, morphology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta