Viola Hamplová

Bakalářská práce

Studium semichronické toxicity na Sinapis alba L. pro vybraný druh vodného odpadu

Study of semichronic toxicity test on Sinapis alba L. seeds (white mustard) for selected type of aqueous waste
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjištění vlivu koncentrace odpadní vody z ocelárenského průmyslu na semichronický test - růst kořínků hořčice bílé (Sinapis alba L.). Testovaná odpadní voda z ocelárny společnosti Vítkovice Steel a.s. obsahovala stopová množství alkalických kovů a kovů alkalických zemin, tj. sodík, draslík, vápník a hořčík. Dále byly stanoveny i obsahy nebezpečných kovů, tj. železa …více
Abstract:
The aim of this bachelor work was the determination of wastewater concentration influence coming from steel industry to semichronic test – the root growth of white mustard (Sinapis alba L.). Tested wastewater coming from steelworks of company Vítkovice Steel, a.s., contained trace amounts of alkaline metals and alkaline earth metals as sodium, potassium, calcium and magnesium. Further, the content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Pavlovský
  • Oponent: Jana Kukutschová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava