Gabriela Šumšalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory

Background of process and preparing clients for the transformation from residential services to services with a lower level of support
Abstract:
Tématem mé absolventské práce je „Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory.“ Jejím obsahem je příprava výzkumného šetření. Ten bude veden pomocí kvalitativní metody a polostrukturovaných rozhovorů a bude součástí mé bakalářské práce. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce jsou charakterizovány pojmy mentální postižení, sociální …more
Abstract:
The theme of my graduate thesis is "The starting points of the process and the preparation of clients for the transition from the residential social service to services with lower support rate". It includes the preparation of research. Research will be guided by qualitative methods and half structured interviews and will be part of my graduate thesis. The thesis is divided into two parts. In the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Reader: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc