Theses 

Příprava sanace rodiny a návrat dítěte z Dětského domova Dubá-Deštná – Soňa RAZÍMOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soňa RAZÍMOVÁ

Bakalářská práce

Příprava sanace rodiny a návrat dítěte z Dětského domova Dubá-Deštná

Preparation of family rehabilitation and returning of the child from the Orphanage Duba-Deštná

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku dětí odebraných ze svých domovů a jejich návratem do své původní rodiny nebo přijetím do rodiny náhradní. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsána rodina jako primární sociální skupiny její funkce, vliv na vývoj dítěte. Dále, se práce věnuje tématu sanace. Popisuje, čím se sanace rodiny zabývá, jaké jsou její metody, právním rámcem a cílovou osobou či skupinou. Dále, se práce zmiňuje o ústavní výchově a legislativě, která ji upravuje. Také popisuje, jaké jsou rozdíly v plnění podmínek přípravy sanace a získání dítěte do péče u rodin původních a náhradních. V neposlední řadě pak práce řeší psychologické dopady umístění v dětském domově na dítě a rodinu. V empirické části jsou popisovány a analyzovány výsledky průzkumu, který byl zaměřen na práci s dětmi, jež byly odebrány ze svých rodin. Výzkum byl proveden dvěma způsoby. První z nich je kvalitativní metoda, která byla provedena pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vychovateli Dětského domova Dubá-Deštná a sociálními pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) při magistrátu Ústí nad Labem. Druhá metoda je též kvalitativní a byla provedena pomocí analýzy případových studií.

Abstract: This dissertation is focused od on the topic of children taken from their homes and return to their original families or into theri new adoptive family.The work si divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part describes the family as the primary socilal group its functions and the impact on child evolution. Furthemore, the work deals with the topic remediation. Describes what is remediation in families about what are its methods, legal framework and if targetis legislation that manage it. It also desribes what are the differences in compliance and conditions of preparation of remediation and getting care about child to original or adoptation families. Finally, work deals with the psychological effects of placement in a orphanage for the child and family. In the empirical part are described and analyzed the results of the survey, which was focused on working with children who have been removed from their families. The research was conducted through semi-structured interviews with employees from orphanage in Dubá-Deštná and social workers from social and legal protection of children (OSPOD) in the municipality Ústí nad Labem. The second method is also qualitative analyses performed using case studies.

Klíčová slova: Rodina, rodiče, dítě, péče, zanedbání, ústavní výchova, sanace, sociální pracovník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Valášková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=172908 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RAZÍMOVÁ, Soňa. Příprava sanace rodiny a návrat dítěte z Dětského domova Dubá-Deštná. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz