Tomáš Adamus

Master's thesis

Návrh na změnu technologické úpravy v souvislosti s požadavky na tvarový index hrubého drceného kameniva na provozovnách Pohled a Bílý Kámen - studie

New Trends at Preparing-high-level Reguests of PCA (Primary Crushed Aggregate) Shape Index Workplaces Pohled, Bílý kámen - study
Abstract:
Anotace diplomové práceCílem diplomové práce je navrhnout změnu v technologickém procesu úpravykameniva tak, aby výstupní finální produkt odpovídal platným normám a předevšímsplňoval podmínky pro odpovídající tvarový index.Práce nabízí několik variant řešení obnovy úpravárenských linek, kde se slučujínové trendy v úpravnictví s modernizací a obnovou jednotlivých primárních asekundárních uzlů, a také …more
Abstract:
An anotation of the thesisThe aim of the thesis is to suggest the changes in a technological process of theaggregates of stones preparation so that a final product would match the valid norms andespecially to satisfy the terms and conditions for a corresponding shape index.The thesis offers several variants of solving a convertor lines renewal, where arecombined the new trends in preparation with modernizing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Martin Hummel
  • Reader: Václav Blížkovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin