Zuzana Selzerová

Diplomová práce

Vliv judikatury Evropského soudního dvora na intrakomunitární plnění

The Impact of Case Law of the European Court of Justice on the Intra-Community Supply
Anotace:
Problematika tzv. řetězových obchodů v rámci Evropské unie je v daňové praxi mnohdy považována za nejasnou, neboť v zákoně o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH) ani ve směrnicích Rady Evropské unie nelze tento režim zdanění dovodit, a proto byla na téma vlivu judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále SDEU) na intrakomunitární plnění vypracována diplomová práce. V první metodicko – teoretické části …více
Abstract:
In the tax practice the issue of chain stores in the European Union is often considered to be unclear because using the law on value added tax (as well VAT) and directives of the Council of the European Union can not be determined the taxation regime of these transactions and therefore the thesis on this topic was written. In the first theoretical part of the thesis the basic terms relating to VAT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Ondřej Fasora
  • Oponent: Michal Odstrčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava