Theses 

Nedestruktivní diagnostika organických materiálů – Jan Neudert

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích

Jan Neudert

Diplomová práce

Nedestruktivní diagnostika organických materiálů

Nondestructive diagnostics of organic materials

Anotace: Diplomová práce se zabývá nedestruktivní diagnostikou a popisuje základní metody NDT. V experimentální části jsou na základě teoretické znalosti zkoušeny vybrané metody, tak aby se ověřila jejich vhodnost použití podle požadavku externího objednatele. Následně je na základě těchto experimentů navrhnutá vhodná kombinace metod sloužící k identifikaci vnitřních vad bramborových hlíz. Zároveň je navrhnut diagnostický systém jakostního třídění nevhodných hlíz ve zpracovatelském provoze.

Abstract: The diploma thesis deals with nondestructive diagnostics and describes the basic methods of NDT. In the experimental part are based on theoretical knowledge of selected tested methods so as to ascertain their suitability for use by external demand of the customer. Subsequently, on the basis of these experiments suggested the appropriate combination of methods used to identify internal defects of potato tubers. At the same time it is designed on the diagnostic system of the quality grading of tubers in the manufacturing plant of inappropriate.

Klíčová slova: nedestruktivní diagnostika, ultrazvuk, rentgen, LED dioda, matlab

Keywords: nondestructive diagnostic, ultrasound, X-ray, LED diode, matlab

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Robert Frischer
  • Oponent: Jiří David

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz