Theses 

Hudba v marketingové komunikaci – Anna Marečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna Marečková

Bakalářská práce

Hudba v marketingové komunikaci

Music in Marketing Communication

Anotace: Bakalářská práce se zabývá účinkem a působením hudby při rozhodovacím procesu spotřebitele v nákupním chování. Cílem práce je zjistit vliv vybraných druhů hudby na nákupní rozhodovací proces zákazníka. Teoretická část se bude věnovat účinkům působení hudby na spotřebitele z pohledu psychologie, marketingu a jeho oblastí. Budou zmíněny také tzv. earworms, které se zapisují do paměti posluchačů. Ve třetí kapitole bude charakterizován in-store marketing, včetně merchandisingu či hudby na prodejně. Dále se teoretická část bude věnovat nákupnímu chování spotřebitelů a fázím nákupního procesu. V praktické části bude provedeno vlastní šetření, včetně popsání použitých metod, cíle, hypotéz a výsledků. Dále bude charakterizován vzorek respondentů, včetně typu výběru respondentů a jejich preference hudby. S vybranými respondenty bude provedeno vlastní šetření, které bude zjišťovat vliv různých typů hudby na nákupní chování a rozhodování respondentů. V poslední kapitole praktické části budou shromážděná data zpracována a vyhodnocena.

Abstract: This bachelor work deals with the effect and influence of music on the consumer's decision-making process in purchasing behavior. The goal is to determine the influence of selected music types on the customer's purchasing decision-making process. The theoretical part will address the effects of music on consumers from the point of view of psychology, marketing and its areas. Earworms that are recorded in listener's memory will also be mentioned. The third chapter will feature in-store marketing, including merchandising or music at the store. In addition, the theoretical part will focus on the consumer's purchasing behavior and the stages of the purchasing process. In the practical part, the survey will be carried out, including a description of the methods, goals, hypotheses and results used. In addition, a sample of respondents will be characterized, including the type of respondents' choice and their music preferences. With selected respondents, a survey will be carried out to find out the impact of different types of music on the purchasing behavior and decision-making of respondents. In the last chapter of the practical part, the collected data will be processed and evaluated.

Klíčová slova: In-store marketing, hudba, podvědomí, prodej, rozhodování, music, subconscious, sale, decision

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 10:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz