Bc. Božena Havlová

Master's thesis

Analýza rizikových faktorů v rodinách s výskytem drogových závislostí.

Analysis of risk factors in families with the drug addictions.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou rizikových faktorů vyskytujících se v rodinách s drogovou závislostí. Cílem teoretické části je vytvořit podklad pro část empirickou, popsat a vymezit pojmy. Definovat rodinu, která má zajišťovat základní potřeby dítěte, komunikaci a atmosféru v rodině, její funkce a výchovné styly rodičů. Definovat poruchy rodiny, syndrom CAN, psychické deprivace, návykové látky …more
Abstract:
This thesis deals with the analysis of risk factors occurring in families with drug addictions. The aim of the theoretical part is to form the basis for the empirical part, to describe and define terms. To define the family which is supposed to ensure a child’s basic needs, communication and atmosphere in the family, its functions and styles of parents´ upbringing. To define family malfunctions, CAN …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta