Mgr. Szabolcs Lovász

Diplomová práce

Model kariérnej a politickej preferencie založenej na teórii sociálnej dominancie a jej dôsledky z hľadiska predsudkov

The Model of Career and Political Preference Based on the Social Dominance Theory and its Implications on Prejudice
Abstract:
The primary objective of this thesis is to examine the reliability and validity of the Czech form of the Social Dominance Orientation (SDO), determination of the adequacy of a single-factor, or eventually a two-factor approach to it and the subsequent verification of the hypotheses concerning the model of the Social Dominance theory with regard to political and career preference. The study is based …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je preskúmanie reliability a validity českej verzie škály sociálne dominantnej orientácie (SDO), určenie vhodnosti jednofaktorového, prípadne dvojfaktorového prístupu k nej a následné overenie hypotéz vzťahúcich sa k modelu teórie sociálnej dominancie ohľadom politickej a kariérnej preferencie. Štúdia vychádza z predpokladu, že študenti si vyberajú študijný odbor v kongruencii …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta