Theses 

Spotřebitelské smlouvy – Mgr. Lukáš Haase

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lukáš Haase

Rigorózní práce

Spotřebitelské smlouvy

Consumer contracts

Anotace: Tato rigorózní práce je věnována právní problematice spotřebitelských smluv. Nejprve se tato práce zaměřuje na vymezení podstaty ochrany spotřebitele, a to jak z pohledu práva soukromého, tak i z pohledu práva veřejného. Následuje shrnutí historického vývoje ochrany spotřebitele a spotřebitelských smluv. Dále se práce zaměřuje na vymezení základních právních zásad, na nichž je uvedená problematika založena. Poté následuje definice subjektů spotřebitelských smluv. Další část této práce se zaobírá účinnou právní úpravou spotřebitelských smluv v občanském zákoníku, jakož i výkladem nejčastějších smluvních typům spotřebitelských smluv. V práci je rovněž porovnána česká právní úprava spotřebitelských smluv s právní úpravou kanadské provincie Ontario. Závěr práce celou problematiku shrnuje a předkládá doporučení de lege ferenda.

Abstract: The aim of this thesis is legal issues of consumer contracts. First part of this thesis is focused on a definition of the essence of the consumer protection, both from the part of private law, as well from the part of public law. The next part of this thesis describes the historical development of consumer protection and consumer contracts. Furthermore this thesis is focused on defining the basic legal principles on which that issue is based. The next part of this thesis defines the subjects of consumer contracts. Another part of this thesis deals with the efficient legislation of consumer contracts in the Civil Code. The attention is also paid to the most common types of consumer contracts. This thesis also compares the Czech legislation of consumer contracts with legislation of Ontario. The conclusion summarizes the whole issue and makes recommendations de lege ferenda.

Klíčová slova: Spotřebitel, Podnikatel, Ochrana spotřebitele, Spotřebitelská smlouva, Distanční smlouva, Smlouva uzavíraná mimo obchodní prostory, Timeshare, Občanský zákoník, Consumer, Trader, Consumer protection, Consumer contract, Distance contract, Off-premises contract, The Civil Code

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2015
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., JUDr. Blanka Vítová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:55, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz