Bc. Jana Benešová

Diplomová práce

Perzistentní organické polutanty ve vnitřním prostředí.

Persistent organic pollutants in the indoor environments.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na vlastnosti polybromovaných zpomalovačů hoření (BFR), perfluorovaných látek (PFC) a polychlorovaných bifenylů (PCB), jejich výskyt a chování v životním prostředí. BFR i PFC jsou perzistentní organické polutanty (POPs), které se hojně využívají v průmyslu. BFR se využívají do všech hořlavých materiálů, aby zpomalily proces hoření. PFC jsou látky s dobrými tepelnými a chemickými …více
Abstract:
This work is focused on the properties of polybrominated flame retardants (BFRs), perfluorinated compounds (PFCs) and polychlorinated biphenyls (PCBs), their occurrence and behavior in the indoor and outdoor environment. BFRs and PFCs are persistent organic pollutants (POPs) which are widely used in the industry. BFRs are used in all flammable materiasl to slow down the progression of flame in case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta