Bc. Eva Štipčáková

Master's thesis

MR zobrazování mozku s ultrakrátkým echo-časem

Ultrashort echo-time MR imaging of the brain
Abstract:
V této diplomové práci jsem stručně shrnula historii magnetické rezonance a popsala jsem teorii zobrazování magnetickou rezonancí. Zabývala jsem se jaderným spinem v mag- netickém poli, radiofrekvenčními pulzy a relaxací jader. Dále jsem popsala hlavní části MR tomografu. Shrnula jsem způsob detekce a zpracování signálu. Zabývala jsem se popsáním dvou základních pulzních sekvencí a popisem sekvence …more
Abstract:
In this thesis I briefly summarized history of magnetic resonance and described theory of magnetic resonance imagining. I dealt with nuclear spin in magnetic field, radiofrequency pulses and relaxation of nuclei. I also described main units of MR tomograph. I summarized ways of detection and processing of signal. I dealt with description of two basic pulse sequences and describtion of sequence with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Physics / Biophysics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.