Jan Kroupa

Bachelor's thesis

Výstavba, provoz a údržba štolového přivaděče Želivka - Praha

Construction, operation and maintenance of underground tunnel from Želivka to Prague
Abstract:
Anotace: Vodní dílo Švihov známé též pod názvem Želivka je největší zásobárnou pitné vody v České republice. Zásobuje pitnou vodou středočeskou oblast a především naše hlavní město Prahu. Toto vodní dílo je vzdáleno od Prahy necelých 51km. Předupravená voda je z Želivky do Prahy gravitačně vedena téměř v celé této vzdálenosti podzemním, štolovým přivaděčem. Rozhodnutí, která předcházela výstavbě vodovodní …more
Abstract:
Annotation: The water-work (dam) Švihov (known also under the name „Želivka“) is the biggest reservoir of drinking water in Czech Republic. It feeds by drinking water the region of Central Bohemia and above all our capital – city of Prague. The distance between the dam and Prague is almost 51 km. A preliminary treated water is from Želivka to Prague gravitative transported (almost the in its full length …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Pavel Zapletal
  • Reader: Petr Pěkný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Hornictví / Hornické inženýrství