Klára Kárníková

Bakalářská práce

Systém kontroly v podmínkách města

Inspection System in Terms of the Town
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na kontrolní systém v podmínkách města. Je zde pojednáváno obecně o veřejné správě a jejímu členění. Zabývá se úkoly kontroly ve veřejné správě a jejich typy, organizací této kontroly, jak z pohledu vnitřní kontroly, tak vnější kontroly. Dále je zde popsána charakteristika správy města Zábřeh, hlavní činnosti jednotlivých útvarů městského úřadu a hospodaření města. Stežejním …více
Abstract:
The thesis is focused on the control system in terms of the city. There is generally of the analysis of public administration and its breakdown. It deals with the tasks of control in public administration and types, organizations of this control, from the perspective of internal control and external control. Then there is the description of the city administration, the main activities of the different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Jana Malá

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava