Vlastimil Vaněk

Diplomová práce

Návrh zdroje tepla s tepelnými čerpadly využívající teplo důlních vod

Heating System Desing with Heat Pumps for Mine Water Heat Utilization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem zdroje tepla s tepelnými čerpadly, které využívají teplo důlních vod. V první části je uveden postup výpočtu tepelných ztrát budovy a stanovení potřeby tepla. Následující části obsahují návrh zdroje tepla a jeho zapojení do otopného systému, výpočet samotného tepelného čerpadla, popis jednotlivých částí a volbu komponentů, které jsou potřebné ke stavbě tepelného čerpadla …více
Abstract:
Diploma thesis drala with the design of a heating system with heat pumps, which uses heat of mine water. In the first part is brought a method of heat loss calculation and assessment of needed heat is brought. The following parts contain a design of heat source and its connection to heating system, calculation of heat pump, they also individual parts and choice of components, which are needed to construct …více
 

Klíčová slova

Tepelné čerpadlo důl voda

Keywords

Heat pump mine water
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Vít Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení