Theses 

Analýza determinant pracovní migrace občanů ČR – Lucie Horová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Horová

Diplomová práce

Analýza determinant pracovní migrace občanů ČR

Analysis of labour migration determinants of Czech citizens

Anotace: Diplomová práce se zabývá volným pohybem pracovníků v rámci Evropské Unie. První kapitola definuje pracovní migraci a její hlavní členění. Druhá kapitola popisuje čtyři významné teoretické přístupy k pracovní migraci v závislosti na mzdových rozdílech, lidském kapitálu, rodině a vytvořených migračních sítích. Každý přístup vysvětluje příčiny a dopady pracovní migrace odlišným způsobem. Třetí kapitola je věnována migrační politice EU.V rámci čtvrté kapitoly představím migrační politiku vybraných států (Německa, Rakouska,Irska, Velké Británie). Těžiště práce tvoří dotazníkové šetření migračních postojů vysoce vzdělaných pracovníků a studentů. V této páté klíčové kapitole analyzuji vliv migračních determinantů na pracovní migraci českých občanů směrem do členských států EU. V závěru shrnu poznatky, ke kterým jsem v průběhu práce dospěla.

Abstract: This diploma work deals with free movement of workers within European Union. The first theoretic chapter define labour migration and its main segmentation. The second chapter discribes four significant theoretical approaches to labour migration depending on wages differentials, human capital supply, family and created migration nets. Every approach explains the causes and effects of labour migration by different way. The third chapter is devoted to the migration policy of EU. Within fourth chapter migration policy of the selected countries (Germany, Austria, Ireland, Great Britain) is studied. The core of the work draws on a questinnaire-based survey of the migration attitudes of high-skilled workers and students. In this fiftht chapter, which is the key one, The influence of migration determinants on labour migration of the Czech citizens towards EU members states is analyzed. In conclusions the knowledge acquired in writing diploma work is interpreted.

Klíčová slova: migrační determinanty, pracovní migrace, trh práce

Keywords: Migration determinants, Labour migration, Labour Market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Tomáš Ježek
  • Oponent: Vladimíra Holasová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20761


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz