Theses 

Analýza systému měření házivosti kol pro osobní automobily – David Vostárek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David Vostárek

Diplomová práce

Analýza systému měření házivosti kol pro osobní automobily

Analysis of the Wheels Run-out Measurement System for Passenger Cars

Anotace: Cílem této diplomové práce je vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření házivosti kol. Teoretická část práce je zaměřena na představení statistických vlastností systému měření a samotných metod analýzy systému měření. Popsán je také měřený znak kvality, tedy házivost kola. V praktické části je představen vybraný podnik a jeho přístup k aplikaci analýzy systému měření. Hlavní částí práce je provedení analýzy systému měření házivosti kol na dvou měřicích zařízeních. Na základě výsledků analýzy jsou navržena a implementována nápravná opatření a jejich účinnost je ověřena provedením opakované analýzy.

Abstract: The aim of this thesis is to evaluate the repeatability and reproducibility of the wheel runout measurement system. A theoretical part of this study is focused on the presentation of the measurement system's statistical properties and methods of measurement system analysis. The run-out of the wheel is also described. A practical part of this study introduces the selected company and its approach to the application of the measurement system analysis. The key part of this thesis is the measurement system analysis of the wheel runout for two measuring machines. Based on the results, corrective actions are designed and implemented and their effectiveness is verified by performing repeated analysis.

Klíčová slova: Analýza systému měření, házivost, analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření

Keywords: Measurement System Analysis, Run-out, Analysis of reproducibility and repeatability

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jiří Plura
  • Oponent: Petr Kulich

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:54, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz