Theses 

Sebeobrana v širších souvislostech – Bc. Roman KOPEČNÝ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Roman KOPEČNÝ

Master's thesis

Sebeobrana v širších souvislostech

Self-defense in Broader Context

Abstract: Práce se zabývá problematikou násilí spravedlivého a nespravedlivého a srovnává přístup k němu dnes a v minulosti. Provádí srovnání soustav sebeobran if-koncepce se sebeobranou MS-1, vycházející ze sindefendologie. Ze srovnání vyplývá, proč je nutné ze zásadních důvodů odmítnout všechny tzv. if-koncepce "sebeobrany" (džiu-džitsu, aikidžitsu, karate, kendžitsu, nebo soustav z nich vycházejících). Ze zorného úhlu sindefendologie vědecké nauky o sebeobraně a ze zorného úhlu etického etiky křesťanské je veden vlastní výklad. Etická oprávněnost je dokládána na základě Summy Theologické sv. Tomáše Akvinského, Katechismu katolické církve a reálných možností napadeného se bránit, s ohledem na nebezpečí, která mu z toho plynou. Jako zásadní je chápána nutnost i užitečnost základního rozdělení situací na sebeobranné a sebeochranné, neboť až toto dělení umožňuje obránci identifikovat charakter bojové situace, a tím i v etickém ohledu přijatelné bojové akce dříve, než by se octl ve vyslovené časové tísni. Na modelových příkladech je demonstrováno, že soudní rozhodování, které nerespektuje sindefendologické poznatky o reálných možnostech obránce a bez zřetele na etiku, je nutně vůči obránci nespravedlivé a ve svých důsledcích straní útočníkovi.

Abstract: This thesis deals with the question of just and unjust violence and also compares approach to the just violence today and in the past. It presents comparison of systems of if-conception self-defense and MS-1 self-defense which comes from sindefendology. From this comparison is clear, why it is necessary to refuse all so called if-conceptions self-defense (jujitsu, aikijitsu, karate, kenjitsu or other similar systems). The two main sources of this thesis are sindefendology (science of self-defense) and Christian ethics. The criteria for ethical justification are following: St. Thomas Aquinas's Summa theologiae, Catechism of theCatholic Church and real possibilities of attacked person to defense (with regard to dangers, which come from the situation). It is necessary to distinguish between self-defensive and self-protective situations. This distinction helps to comprehend the nature of combat situation, and therefore also to choose the ethical acceptable actions on time. There are described some cases which shows importance of the knowledge of sindefendology about real possibilities of attacked person. Course of justice without the knowledge of sindefendology and ethics can be unjust for attacked man.

Keywords: sebeobrana, sebeochrana, alogodika, sindefendologie, sebeobrana MS-1, násilí, souzásah, strukturálně-mezné myšlení, Defo, Ato, druhy identifikací, kvazisignální, multisignální, monosignální, nosistické a idolatrické já, krátké ruční palné zbraně, etika, princip dvojího účinku, princip právního bezpečí

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
  • Accessible from:: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25734 Reference to the local database file of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOPEČNÝ, Roman. Sebeobrana v širších souvislostech. Č. Bud., 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/1/2019 02:31, Week 3 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz