Theses 

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou – Mgr. Zuzana KORNATOVSKÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Mgr. Zuzana KORNATOVSKÁ, DiS.

Disertační práce

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou

Availability, organization and health-social benefits of controlled movement activities in disability children

Anotace: Disertační práce sledovala třivýzkumné cíle: komparovat dostupnost řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraných regionech zemí EU (Jihočeský region-ČR, Plovdiv-Bulharsko,Primorska-Slovinsko, WestMidlands-Velká Británie), poté v rámci experimentálního šetření v Jihočeském regionu monitorovat ukazatele tělesného zdraví u souborů dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou, a u nich dále monitorovat ukazatele psychosociálního zdraví.Analytická výzkumná šetření týkající se dostupnosti řízených pohybových aktivit zahrnovala děti ve věku od 8 do 15let, se zkoumanými druhy disabilit registrované ve školských systémech analyzovaných regionů zemí EU (N=12073 dětí, 6355 chlapců, 5718 dívek). Následně provedené experimentální šetření v Jihočeském regionu se týkalo 180 dětí (90 chlapců, 90 dívek), ve věku od 8 do 15let, rozdělených do souborů podle zkoumaných disabilit. Spolu s vyhodnocením získaných dat a jejich interpretací byly verifikovány hypotézy.Výzkum prokázal, že u dětí se zkoumanými typy disabilit lze dosáhnout pozitivních efektův antropometrických ukazatelích pod vlivem tréninku řízených pohybových aktivit.Získané výstupy mají přínos také pro sociální rehabilitaci dětí s disabilitou v problematicesnižování projevů bázlivého chování a zvýšení projevů nezávislého chování.

Abstract: The dissertation followed 3 research goals: to compare the availability of controlled physical activities in children with mental, hearing, visual disability in selected regions of the EU countries (South Bohemia-Czech Republic, Plovdiv-Bulgaria, Primorska-Slovenia, West Midlands-UK), then in experimental investigation in South Bohemia to monitor indicators of physical health in samples of children with named disabilities, and in same children to monitorindicators of psychosocial health.Analytical research investigations related to availability of controlled movement activities included children aged 8-15 years with researched disabilities, registered in the school systems of analysed regions of EU countries (N=12073 children, 6355 males, 5718 females). In followed experimental investigation in South Bohemia 180 children participated (90 males, 90 females) aged 8 - 15years, weredividedin samplesaccordingresearched disabilities.Evaluation of the data and their statistic interpretation verified the hypotheses. Research results have shown that children with observed types of disabilities can achieve positive effects in anthropometric indicators of training under the influence of controlled physical activities. Research results present also benefits for the social rehabilitation of children with disability in the problematic of reducing fearful behaviour symptoms and in increasing of independent behaviour.

Klíčová slova: Dítě s disabilitou, disabilita mentální, disabilita sluchová, disabilita zraková, řízené pohybové aktivity, zdravotně-sociální benefity pohybových aktivit, dostupnost a organizace řízených pohybových aktivit, Jihočeský region, Region WestMidlands, Region Plovdiv, Region Primorska.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KORNATOVSKÁ, Zuzana. Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou. Č. Bud., 2014. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz