Hynek Malecký

Bakalářská práce

Kompostovací technologie

Composting technology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá různými druhy kompostovacích technologií, které jsou v současné době používány na území České republiky, ale také v zahraničí. Hnojením zemědělské půdy dochází nejen ke zvýšení produktů z výroby, ale také ke zlepšení kvality zeminy. Cílem práce je popsat způsoby kompostování a moderní technologie, které jsou k tomu využívány. Dále seznámit s legislativou v dané oblasti a …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with various types of composting technologies that are currently used in the Czech Republic but also abroad . Fertilization of agricultural land is not only to increase the production of products , but also to improve the quality of soil. The aim is to describe the methods of composting and modern technologies that are used to Furthermore familiar with the legislation in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Markéta Bouchalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů

Práce na příbuzné téma