Bc. Danuše Kupková

Diplomová práce

Inkluze žáků se zdravotním postižením na malotřídních školách a na 1.stupni ZŠ - srovnání školního roku 2006/2007 a 2015/2016.

The inclusion of handicapped pupils into small classes and primary schools - the comparison of school year 20006/2007 and 2015/2016.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Cílem výzkumného projektu diplomové práce je analyzovat skladbu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami podle druhu postižení na malotřídní škole v Darkovicích a na malotřídních a základních školách pro 1. – 5. ročník v regionu Opava a srovnat procento integrovaných žáků se speciálně vzdělávacími potřebami …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the inclusion of the pupils with special educational needs in the Czech Republic. The aim of the research project of the diploma thesis is to analyse the spectrum of pupils with special educational needs according to the type of disability at the particular school in Darkovice and primary schools for the first to fifth grade in Opava region and to compare the percentage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta