Martina Hájek

Master's thesis

Možnosti využití odpadů z výroby ve společnosti Nemak Czech Republic s. r. o.

Production waste recovery options in Nemak Czech Republic s. r. o.
Abstract:
Tato diplomová práci popisuje společnost Nemak Czech Republic s. r. o. a její výrobní procesy. Zaměřuje se hlavně na odpadové hospodářství, druhy odpadu a jeho odstraňování. Dále popisuje jakým způsobem je vytvořen systém a jak se udržuje. Experimentální část se zaměřuje na množství vyprodukovaného odpadu, jeho vliv na zdraví člověka a životní prostředí. Je provedena SWOT analýza, která ukazuje silné …more
Abstract:
This thesis describes Nemak Czech Republic s. r. o company and its manufacturing process. Thesis focuses on waste management, types of waste and its remove. In next step it describes how way is the system created. Experimental part shows quantity of waste produced, influence on human health and environment. SWOT analysis shows streghts and weaknesses of Nemak company. It has made solution proposal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Barbora Lyčková
  • Reader: Romana Ondrášková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava