Eliška Maixnerová

Bakalářská práce

Vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací

The Influence of Colour of the Top Layer of Fire Fighter Suit on Heat Transfer by Radiation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací a srovnáním vlivu barvy na komfort nošení při zásahu na volném prostranství. V teoretické části práce je zmíněn historický vývoj z hlediska změny barvy zásahových obleků, jsou zde uvedeny příklady v současnosti nejpoužívanějších textilních materiálů pro výrobu zásahových oděvů, popis materiálu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to study the issue of influence of a top layer colour of a fire fighter suit on heat transmission by radiation. This thesis also compares the influence of a suit colour on comfort of wearing it during an intervention in open space. In theoretical part there is mentioned the historical development of fire fighter suits colour, there are listed examples of textil materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Dana Chudová
  • Oponent: Aleš Dudáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu