Theses 

Biomoc jako forma mediální reprezentace tělesnosti: diskurzivní analýza vybraných volnočasových časopisů – Mgr. Johana Kotišová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Johana Kotišová

Bachelor's thesis

Biomoc jako forma mediální reprezentace tělesnosti: diskurzivní analýza vybraných volnočasových časopisů

Biopower as a Form of Media Representation of Corporeality: a discourse analysis of selected lifestyle magazines

Abstract: Bakalářská práce se zabývá cirkulací biomoci v diskurzu tištěných médií. Teoretický rámec studie tvoří pojetí moci podle Michela Foucaulta jako všudypřítomného, polymorfního a dynamického vztahu mezi silami, předpoklad sociálně konstruktivního charakteru mediální reprezentace a myšlenka existence lidského těla nejen jako individuálního, biologického, ale i sociálního a politického fenoménu. Pomocí diskurzivní analýzy čtyř článků z volnočasových časopisů tematizujících tělesnost práce zkoumá projevy biomoci – moci nad životem a tělem – v rámci zapojených diskurzivních strategií mediální reprezentace tělesnosti. Zjištění výzkumu znázorňují média jako disciplinární nástroj společnosti, tedy jako zvláštní druh disciplinární instituce, působící na poli tělesnosti. Jako klíčový proces při vykonávání biomoci se ukazuje vlastní (textuálně konstruovaná) aktivita subjektů konzumujících volnočasové magazíny: sebe-disciplína a produkce pravdy, vedoucí k normalizaci jejich tělesnosti a k uspokojení dohlížející moci. Studie také potvrzuje významné postavení expertního vědění, respektive propojení mediálního a biomedicínského diskurzu.

Abstract: The bachelor‘s thesis is concerned with circulation of biopower in a printed media discourse. The study is theoretically based on Michel Foucault’s approach to power as an omnipresent, polymorph and dynamic relation between energies, on a notion of socially constructive character of media representation and on an idea of human bodily existence not only as an individual, biological, but also as social and political phenomenon. Through the use of discourse analysis of four lifestyle periodicals´ articles covering corporeality, the thesis investigates displays of biopower – a power over life and body – within the involved discourse strategies of media representation of corporeality. Research findings depict media as a disciplinary apparatus of society, quasi particular kind of disciplinary institution touching the domain of corporeality. Textually constructed lifestyle magazines consumers’ activity - self-discipline and truth-telling, leading to normalization of their corporeality and satisfying disciplinary power, turns out to be the key process in the course of performing biopower. The study also confirms a strong position of expert knowledge, or interconnection of media and biomedicine discourse.

Keywords: Michel Foucault, biomoc, tělesnost, mediální reprezentace, diskurzivní analýza, volnočasové časopisy, výzkumná práce. Keywords, biopower, corporeality, media representation, discourse analysis, lifestyle magazines, research thesis.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 23:16, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz