Vladislava Žídková

Bachelor's thesis

Balíček oběhového hospodářství ve vztahu k odpadovému hospodářství

Circular economy package in relation to waste management
Abstract:
Balíček oběhového hospodářství přijat Evropskou komisí v prosinci 2015 má za cíl dosáhnout účinnějšího využívání zdrojů v souladu se zásadami udržitelné výroby a spotřeby. Balíček se skládá z revidovaných směrnic v oblasti odpadů a Akčního plánu k oběhovému hospodářství stanovujícího řadu opatření pro uzavření cyklu oběhového hospodářství. Legislativní návrhy obsažené v balíčku zahrnují cíle na snížení …more
Abstract:
The circular economy package adopted by the European Commission in December 2015 aims to achieve a more efficient use of resources in compliance with the principles of sustainable production and consumption. The package consists of the revised Waste Directives and the Circular Action Plan setting out a set of measures for economy circle closure. The legislative proposals included in the package include …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Iva Janáková
  • Reader: Hana Kovaříková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava