Ivo Kotlař

Diplomová práce

Studium vhodných podmínek biosorpce Cr(VI) s využitím neaktivované pomerančové kůry

Study of Suitable Conditions of Biosorption Cr (VI) by Using Inactivated Orange Peel
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem vhodných podmínek biosorpce šestimocného chromu z vodné matrice s využitím neaktivované kůry plodu pomerančovníku pravého (Citrus chinensis), jako možného sorbentu. V obecné teoretické části práce je popsána zátěž životního prostředí šestimocným chromem. Dále jsou zde popsány dekontaminační techniky, princip, metody, faktory ovlivňující biosorpce a popis zvoleného …více
Abstract:
This thesis deals with the study of appropriate conditions biosorption of hexavalent chromium from aqueous matrix using an inactivated fetal orange peel right (Citrus chinensis), as a potential sorbent. In general, the theoretical part of the thesis describes the environmental burden hexavalent chromium. There are also described decontamination techniques, principles, methods, factors affecting biosorption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava