Michaela Bendová

Diplomová práce

Kontinuální biosorpce síranů v náplňových kolonách pomocí chemicky aktivované pomerančové kůry

Continuous Biosorption of Sulfate by Chemical Activated Orange Peel in a Packed Column
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem kontinuální biosorpce síranů v náplňové koloně pomocí chemicky aktivovaného biosorbentu, a to pomerančové kůry. K chemické aktivaci bylo použito aktivační činidlo NaOH. Teoretická část zahrnuje popis procesu, jeho výhody a nevýhody, charakteristiku zvoleného biosorbent, problematiku síranů v prostředí a v neposlední řadě modelovací procesy pro konečné vyhodnocení. …více
Abstract:
This thesis deals with the study of continuous biosorption sulphates in a packed column with chemically activated biosorbents, and orange peel. The chemical activation was used activating agent NaOH. The theoretical part includes a description of the process, advantages and disadvantages, which characterizes the biosorbents, the issue of sulphates in the environment and modeling processes for final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava