Bc. Veronika Čumíčková

Bakalářská práce

Motivace žáků ve výuce matematiky

The motivation of pupils in mathematics education
Anotace:
Bakalářská práce „Motivace žáků ve výuce matematiky“ je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým poznatkům. V ní jsou popsány potřeby, motivy, modely motivace a také známé teorie potřeb. Součástí jsou také hlavní způsoby motivace žáku a vyučovací metody. V druhé, praktické části, jsou vyhodnoceny dotazníky, které vyplnili žáci druhého stupně. V praktické části práce jsou uvedeny příklady …více
Abstract:
Bachelor thesis "The motivation of pupils in mathematics" is divided into three parts. The first part is devoted to the theoretical knowledge. There are described needs, motives, models, motivation and well-known theory of needs. There are also included the main ways of motivating pupils and teaching methods. In the second part, there are evaluated questionnaires filled in by the pupils of the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta