Tadeáš Janík

Diplomová práce

Influence Measurement of Artificially Generated Combined Atmospheric Phenomena for Free-Space Optical Link

Influence Measurement of Artificially Generated Combined Atmospheric Phenomena for Free-Space Optical Link
Anotace:
Přechodem do moderních bezdrátových komunikací a 5G sítí jsou stále zvyšovány požadavky na bezpečnost, velké šířky pásma a vysoké přenosové rychlosti. Na tyto požadavky začínají, zatím stále populární, rádio frekvenční (RF) komunikace být krátké, zatímco se čím dál více věnuje pozornost bezvláknovým optickým spojům (FSO). Bohužel, ani tato komunikace není prozatím natolik vyspělá, aby fungovala bezchybně …více
Abstract:
The transition to modern wireless communications and 5G networks is constantly increasing the requirements for security, high bandwidth and high transmission speeds. Radio frequency (RF) communications, which are still popular, are becoming short on these requirements, while more and more attention is leaning toward free space optical links (FSO). Unfortunately, this communication is not yet advanced …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 8. 2021
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Masanori Hanawa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava