Bc. Petra Volková

Bachelor's thesis

Fašismus

Fascism
Abstract:
Práci jsem rozčlenila do tří hlavních kapitol. V prvním segmentu se mimo jiné zabývám vznikem a rozvojem fašismu, významem tohoto termínu, z čeho slovo fašismus vzniklo a nacionalismem. V následující části objasňuji základní charakteristické znaky ideologie, vysvětlím, co pro fašismus představuje vůdce a společnost a dotýkám se problematiky rasismu a antisemitismu. Poslední kapitolu věnuji fašistické …more
Abstract:
Work was divided into three main chapters. In the first segment, among other things the creation and development of fascism, meaning of this term, what the word fascism arose and nationalism. The next part explains the basic characteristics of the ideology, explain fascism for what a leader and society and touch with issues of racism and antisemitism. The last chapter is devoted to fascist Italy, nazi …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration

Theses on a related topic