Roman Potrok

Bachelor's thesis

Návrh a pevnostní kontrola nájezdu pro vrtulník

Design and Strength Control of the Helicopter Approaching Ramp
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou nájezdové rampy pro vrtulník. V úvodní části je proveden rozbor současného stavu a jsou zde rovněž stanoveny vstupní podmínky. V následující kapitole je proveden prvotní návrh ocelových konstrukcí a to numericky metodou konečných prvků (MKP) a analyticky. Numerické řešení je provedeno v prostředí výpočetního programu ANSYS Workbench 18.2 a jsou …more
Abstract:
The bachlor thesis is aimed to the design and strength control of approaching ramp for helicopter. The first part is dedicated to the current state and the chapter also describes entry conditions. The following chapter consists of primary design of steel structures numerically by finite element method (FEM) and also analytically. Numerical solution is performed in the software ANSYS Workbench 18.2 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Jaroslav Rojíček
  • Reader: Martin Fusek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava