Bc. Aleš MICHÁLEK

Master's thesis

Estimace stavu distribuční sítě - algoritmy a implementace

Power System State Estimation - Algorithms and Implementation
Abstract:
Práce se zabývá implementací estimace stavu elektrické sítě s využitím souboru měření ze systému SCADA a fázorů z jednotek PMU. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky estimace stavu, jejímž jádrem je statická metoda založená na vážených nejmenších čtvercích. Hlavní část práce se věnuje vývoji programového vybavení a návrhu databáze pro popis elektrizační sítě. Pro implementaci programu byl zvolen …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the implementation of power system state estimation with using of measurements from SCADA system and also from PMU. In the work is summarized the theoretical knowledge of estimation, which core is a static method based on weighted least squares. The main part of the thesis deals with development of computer program and with design and implementation of the database which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 41196

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Janeček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MICHÁLEK, Aleš. Estimace stavu distribuční sítě - algoritmy a implementace. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd