Theses 

Možnosti a význam výuky tělesné výchovy u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání – Kateřina VRŠNÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina VRŠNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti a význam výuky tělesné výchovy u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání

Possibilities and importance of physical education of pupils with visual impairment in the basic education.

Anotace: Tématem bakalářské práce jsou možnosti a význam výuky tělesné výchovy u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání. Dílčím cílem je provést modifikaci školního vzdělávacího programu pro žáky se zrakovým postižením. Cílem této bakalářské práce je na podkladě teoretických východisek představit význam tělesné výchovy pro optimalizaci rozvoje všech složek osobnosti žáka se zrakovým postižením a vytvořit modifikaci závazného vzdělávacího obsahu předmětové oblasti Člověk a zdraví (Tělesná výchova) pro žáka se zrakovým postižením na 1. stupni základní školy. Tato práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje zpracování teoretických východisek, jejichž tématem jsou žáci či děti se zrakovým postižením. Konkrétně se v literární rešerši věnuji zrakovému postižení, jeho definici a klasifikaci. Dále teoretická část představuje specifika vývoje dítěte se zrakovým postižením, jeho motorický, psychický, kognitivní vývoj a rozvoj samostatného pohybu a prostorové orientace. Dalším tématem teoretické části je raná péče a systém vzdělávání dětí se zrakovým postižením, s důrazem na význam tělesné výchovy a pohybových aktivit u dětí se zrakovým postižením. Poslední velkou kapitolou teoretické části bakalářské práce jsou pak vybrané pohybové a sportovní aktivity vhodné pro děti se zrakovým postižením, jako jsou atletika, plavání, lyžování, cyklistika, goalball a showdown. Praktická část se věnuje samotné modifikaci školního vzdělávacího programu základní školy v Českých Budějovicích. V první části jsou uvedeny cíle práce a metodika výzkumu. Dále následuje shrnutí výsledků kvalitativního šetření, modifikace školního vzdělávacího programu a závěr. Mezi výzkumné metody použité v této bakalářské práci patří analýza dokumentů a rozhovor. Rozhovor byl veden s pedagogickými pracovníky základní školy v Českých Budějovicích. Na základě šetření byl vypracován modifikovaný školní vzdělávací program pro tělesnou výchovu, navržené modifikace jsou charakteru materiálního, personálního, didaktického a metodologického. Základem pro zpracování materiálu byly výsledky z analýzy dokumentů a literatury, a rozhovoru vedeného s pedagogickými pracovníky základní školy v Českých Budějovicích. Bakalářská práce by měla sloužit jako studijní materiál pro studenty pedagogických oborů, též pro pedagogickou veřejnost a mít praktickou využitelnost pro pedagogy a následně pro žáky se zrakovým postižením integrované v základní škole v hlavním vzdělávacím proudu.

Abstract: Subject of this bachelor thesis is the opportunity and meaning of physical education for visually impaired pupils at primary school. The main aim is to perform a modification of the education plan for visually impaired pupils. The aim of this bachelor thesis is to present theoretic points of the meaning of physical education for optimization of development of all character attributes of the pupils with visual handicap. The other aim of this bachelor thesis is to modify an education plan in the subject "Man and Health" (Physical Education) for visually impaired pupils at primary school. This bachelor thesis is composed of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the processing of the starting theoretic points, which topic is visually impaired pupils or children. I dedicate to visual handicap, its definition and classification in the literary research specifically. The theoretical part also presents the specifics of the visually impaired child's development, its motor, mental, cognitive evolution and its progress of exercise and spatial orientation. The other topic of the theoretical part is the early care and education system of visually impaired children. The last biggest chapter of the theoretical part are some chosen physical and sport activities for visually impaired children. e.g. athletics, swimming, cycling, goalball and showdown, suitable for visually impaired children. The practical part deals with a modification of the education plan itself at the primary school at České Budějovice. Firstly, there is introduced the aim of the thesis and research methodics. This is followed by a summary of the results of the quantitative research, modification of the education plan and the conclusion of the thesis. A document analysis and an interview were used as methods of research in this bachelor thesis. The interview was held with teachers from primary school at České Budějovice. On the base of research there was made a modified education plan for physical education. Suggested modifications have material, personnel, didactical and methological character. The base for data processing was research results from analysis and literature and from interview with teachers at the primary school at České Budějovice. This bachelor thesis should serve as a study material for pedagogic students at university, also for public and it should be used by teachers for visually impaired pupils at primary school.

Klíčová slova: Zrakové postižení, Tělesná výchova, Pohybové aktivity, Školní vzdělávací program, Modifikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43100 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VRŠNÍKOVÁ, Kateřina. Možnosti a význam výuky tělesné výchovy u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz