Bc. Petra Kašparová

Master's thesis

Specifikace rozdílů v interakci vedoucích pracovníků a zaměstnanců hotelového provozu s přihlédnutím k gender

Different Interaction of Senior Executives and Employers in Hotel Services Considering the Gender Specifics
Abstract:
Diplomová práce specifikuje rozdíly v interakci vedoucích pracovníků a jejich podřízených v prostředí hotelového provozu s přihlédnutím k aspektu gender. Cílem práce je konkretizovat tyto rozdíly. Teoretická část práce je zaměřena na zmapování zkoumaného prostředí. Psychologii práce jako zdroj znalostí o lidské psychice, v tomto případě zaměření se na člověka v pracovním prostředí, dále odvětví hotelového …more
Abstract:
My thesis specifies differences in the interaction of managers and their subordinate employee in the hotel working with taking into the aspect of gender. The goal of this work is concretize these differences. Theoretical part is concentrated on mapping a researching place. Psychology of work as a human psychology knowledge source, in this case focus on a man in a working place, next the hotel industry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Reader: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze