Josef Zapletal

Bakalářská práce

Návrh technologie těžby ložiska štěrkopísků v ploše bývalého úložiště výpěrků v dobývacím prostoru Tovačov 4.

Design of Technology of Extraction of Gravel Pits in the Area of the Former storage Pits in the Mining Area Tovačov 4.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je navrhnout účinný způsob přetěžení bývalého uložiště výpěrků a tím zajistit zpřístupnění a hospodárné vydobytí ložiska štěrkopísků pod ním. Bakalářská práce seznamuje čtenáře s místními geologickými poměry, hydrogeologií a petrografií ložiska. Dále seznamuje se současně používanými dobývacími metodami a dobývací technologií na provozovně Tovačov. Výsledkem práce je navržení …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is design an effective way for exploitation of former depository of clay sludge field and make accessible gravel deposit under them for economic exploitation. The bachelor thesis introduces readers with local geological conditions, hydrogeology and petrography of gravel deposit. And also introduce with currently used mining metods and mining technology. The result of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Roman Mezl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava