Jiří Szotkowski

Diplomová práce

Návrh zvýšení účinnosti kogenerační jednotky s využitím tepelného čerpadla

The Proposal to Increase the Efficiency of the Cogeneration Unit Using the Heat Pump
Anotace:
SZOTKOWSKI, J.: Návrh zvýšení účinnosti kogenerační jednotky s využitím tepelného čerpadla: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2014, 45 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Míka J., CSc. Diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení účinnosti kogenerační jednotky pomocí připojení tepelného čerpadla. V první části seznamuje čtenáře s hlavními pojmy …více
Abstract:
SZOTKOWSKI, j.: The Proposal to Increase the Efficiency of the Cogeneration Unit Using the Heat Pump: Master thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2014, 45 p. Thesis head: doc. Ing. Míka J., CSc. Master thesis deals with a proposal to increase the efficiency of the cogeneration unit using a heat pump. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2014
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Pavel Zavadil, Ladislav Kysela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava