René Dittrich

Bachelor's thesis

Těžba a využití dekoračního kamene v České republice

Extraction and Utilization of Decorative Stone in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá těžbou a využitím dekoračního kamene v České republice. V práci jsou popsány druhy dekoračního kamene a jejich vlastnosti. Dále jsou uvedeny hlavní technologie těžby a opracování kamene. Další kapitola je zaměřena na hlavní ložiska dekoračního kamene v ČR. Práce se dále věnuje nejvýznamnější společnostem pro zpracování a těžbu dekoračního kamene. Dalším bodem práce je …more
Abstract:
This thesis deals with the extraction and use of dimension stone in the Czech Republic. The thesis describes the types of decorative stone, and their properties. The following are the major mining and stone working. Another part of this thesis is focused on the main bearings of dimension stone in the Czech Republic. The thesis presents the most important companies in the processing and mining of decorative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Oldřich Vlach
  • Reader: Martin Vykrent

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava